12 setembro, 2007

||| Ano novo. Rosh haShanah.










L’shanah tovah tikatev v’taihatem.
Rosh haShanah.
ראש השנה

[FJV]

Etiquetas: